Farmbook

คู่มือการใช้งาน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล DOAE FARMBOOK

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์จนเรียกได้ว่า เป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิต ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี และประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงสื่อและปัจจัยทางเทคโนโลยีได้โดยง่าย จึงเรียกได้ว่า เป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยแท้จริง

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ทำแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนออกมา หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ต่อการใช้งานของเกษตรกรในประเทศ หนึ่งในนั้นคือ แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลที่ทำออกมาใช้แทนของสมุดทะเบียน เกษตรกรเล่มสีเขียวในการแจ้งปลูกและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรสำหรับเกษตรกรที่ได้ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรกรต้องเข้าไปดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนซึ่งขณะนี้รองรับทำระบบโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ และ iOS ที่สำคัญคือฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

จากเดิมเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกร เล่มสีเขียว ที่เกษตรกรคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ที่จะบอกข้อมูลรหัสทะเบียนเกษตรกร วันที่ขึ้นทะเบียน ชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน เลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด รหัสประจำบ้าน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และรูปภาพเกษตรกร รวมถึงการถือครองที่ดินที่ไหน มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ เนื้อที่เท่าไร และการถือครอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปอยู่ใน "แอพพลิเคชั่น Farmbook" นั่นเอง 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงข้อมูลการเกษตรของตัวเองได้ด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูล การขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตนเองว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สำนักงานเกษตร ตำบล  อำเภอ  หรือจังหวัด ที่ตัวเองทำการเกษตรอยู่

เมื่อดาวน์โหลดแล้วจะต้องใส่รหัสทะเบียนเกษตรกร หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนเกษตรกรไว้ รวมถึงรหัสผ่าน ภายในก็จะปรากฏข้อมูลขึ้นมา หากต้องการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลก็สามารถทำได้

ทั้งนี้หากเกษตรกรท่านใดที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน และต้องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถใช้งานแอพพลิเคชัน Farmbook ผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เพื่อแจ้งข้อมูล 4 ประเภท คือ

1.การแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมา คือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ เช่น เนื้อที่ ที่ตั้ง พิกัด กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน

2.การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้ แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอพพลิเคชัน สามารถลบ แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น

3.การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ

4.การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กำไร และราคาขาย

 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องน่ารู้ คือ หากมาดูหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ต้องมี 3 ข้อ ดังนี้

  • ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียน จะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้
  • ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คนเท่านั้น
  • เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน