บุคลากรหน่วยงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

นายอภิรัตน์ ภูตีกา

เกษตรอำเภอร่องคำ

เบอร์โทรศัพท์ 08-6458-9450

นายเอกวุฒิ ภักภูมินทร์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 08-6450-0782

นายขจร ศรีกุตา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 09-3323-3528

นางสาวพิศมัย หินนนท์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 08-5914-9042

นางสาวพิราวรรณ วสุนันต์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 06-3250-9263

นางสาวชนิกานต์ โจทย์บุญมา

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 08-4955-0279

นายชูลม ชินราม

พนักงานทำความสะอาด

เบอร์โทรศัพท์ 09-0857-1705